Közhasznúsági jelentés 2011

Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2011. évi

tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi eLVI. tv)

 

 1. a számviteli beszámolót,
 2. a költségvetési támogatás felhasználását,
 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 4. a cél szerinti juttatások kimutatását,
 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
 6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúságijelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznú szervezet éves közhasznúságijelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

 

1. Számviteli beszámoló A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása: SZJA l %-ból egyesületünk 51.155 Ft-ot kapott, amit gyermek programokra használtunk fel.

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

 

 

 

Bevételek:

-Egyesületi tagdíj:

135.500 Ft

 

-Pályázati úton elnyert támogatás:

1.569.532 Ft

 

-Önkormányzati támogatás

90.000 Ft

 

-Magánszemély támogatása

40.000 Ft

 

-Jóváírt bankkamat:

1.236 Ft

 

-Szja 1%:

51.155 Ft

 

-Árfolyamnyereség

10.070 Ft

 

-Pénztár kerekítési különbözet

1 Ft

 

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

1.897.494 Ft

 

Kiadások:

 

-750 perces vetélkedő:

185.830 Ft

(kellékek, édesség, emléktárgy)

-Gyermeknap:

97.705 Ft

(műsor ugrálóvár, édesség, lufi)

-Látóút a jövőért:

229.140 Ft

(telefonfeltöltés, szállás, étkezés,

 

 

személyszállítási díj)

-NCA-EA-10-0072 "Eszközök a működés-:

58.200 Ft

(személyszállítás)

hez" pályázat

 

 

 

 

 

-NCA-EA-11-0143 "Harmónia 2011"

203.780 Ft

(nyomtatvány, irodaszer, üzemanyag,

Pályázat:

 

telefonfeltöltés, kézműves fogt, tár­

 

sasjáték, honlap készítés)

-EE-21-27-2011-R2:

130.000 Ft

(önkéntesek felkészítése)

-HU-21-55-2011-R3 "Fiatalok a fiatalo

1.022.681 Ft

(önkéntesek utazási ktg.-e, étkezési

kért" pályázat

ktg., zsebpénze, közlekedése, küldés

 

ktg.-e, kult.programok, posta, tele­

 

fontöltés, foglalkozásokra kellék, e­

 

redmények terjesztése, felhasználása)

-Egyéb egyesületi ktg.-ek:

81.163 Ft

(nyomdai előkészítés, digitális nyom­

 

tatás, regisztrációs díjak, nyomtat­

 

vány, posta ktg., sírcsokor, utazási

 

ktg., bankköltség)

 

 

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:
(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás) Egyesü1etünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: Egyesü1etünk 2011. évben 90.000,-Ft támogatásban részesült Szajol Község Önkormányzatától. A támogatást az Egyesületünk által szervezett Nyárköszöntő gyermeknap lebonyolításához nyújtotta az Önkormányzat.

Pályázati úton nyert támogatások:

EE 21-27 2011-R2                                                              128.736.­

HU-21-55-2011-R3 "Fiatalok a fiatalokért"                         1.240.796
NCA-EA-ll-0143                                                                  200.000.-

Összesen: ­

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőineknyújtott juttatások értéke, illetve összege: Kerékjártó Tibor vezetőségi tag az alábbi költségtérítéseket kapta saját gépkocsi használatára, útnyilvántartás alapján:
-NCA-EA-II-0143 "Harmónia 2011" pályázat keretében 31.970 Ft
-HU-21-55-2011-R3 "Fiatalok a fiatalokért" pályázat keretében 14.738 Ft.

 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

 • Szajol község közösségeinek fejlesztése;
 • Gyermek, fiatal és ifjúság korosztályok számára szabadidős, kulturális és sport tevékenységek elősegítése, szervezése;
 • Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése;
 • Kömyezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás;
 • Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tartalmas közösségi életének segítése;
 • Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése,

 

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 

1                    egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

2                    kulturális tevékenység

3                    környezetvédelem

4                    gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet

5                    hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 

A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2009. december 31-re 25 főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

2011. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

 • Márciusban 750 perces vetélkedőt szervezetünk fiataloknak, a településünk 750 éves születésnapja alkalmából.
 • 2011. május utolsó hétvégéjén Nyárköszöntő program keretében gyermeknapot szerveztünk a Sportpályán. A program ingyenes volt és körülbelül200 gyermek vett részt rajta.
 • Szervezetünk ebben az évben is folyamatosan segítette a Szajoli Fiatalok Közösségét ( SZFK ), mely 2006 évben alakult meg egy nyertes pályázatunk segítségével. 3 fő felnőtt segítő vett részt a heti foglalkozások szervezésében és lebonyolításában. Több alkalommal ismeretterjesztő előadást szerveztünk a fiatalok számára. (Párválasztás, drogfogyasztás, internet veszélyei témákban) Megünnepeltük az SZFK 5. éves születésnapját,a Kaméleon Színház közreműködésével. Márciusban Látóutat szerveztünk a fiataloknak. Az "EVS nyomában" címmel szereztünk információkat debreceni szervezetektől a kétnapos képzés során. Megismerkedtünk a Rock sulival és a Hang-Kép Egyesülettel. Részt vettünk az országosan meghirdetett KÖZÖD önkéntes naphoz.
 • 2011. október és november hónapjaiban ismét csatlakoztunk az "Egészségügyi Hónap"-hoz, mely településünkön -szinte hagyományként -az "Egészségügyi Hónap" programsorozat ideje. A programjait főszervezőként a Közösségi Ház és Könyvtár, illetve a Vöröskereszt helyi szervezete bonyolítja le, melynek szervezésében, lebonyolításában ebben az évben is Egyesületünk segédkezett. 2 ismeretterjesztő előadást szerveztünk. (Dr Papp Lajos szívsebész, Hellinger féle családállítás módszere)
 • 2011. október 1-2012. január 31 között valósult meg az első önkéntes programunk a Fiatalok Lendületben Program keretében, Fiatalok a fiatalokért címmel. A projekt célja az volt, hogya 2 önkéntes a helyi fiatalok bevonásával valósítson meg szabadidős és kulturális programokat a településünkön, illetve fotókat készítsen Szajolról és a környező településekről. Kézműves foglalkozások valósultak a projekt ideje alatt (elsősorban természetes alap anyagokból, illetve újrahasznosítható hulladékból) December egy hatórás maratoni vetélkedőt szerveztek a fiatalok. A program keretében lehetőség egymás kultúrájának megismerésére. (erdélyi est)

Szajol, 2012. május 3.

 

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából értesülhet a lakosság.

2011. évben 14 pályázatot adtunk be, melyből 6 nyert. (3 megvalósítása áthúzódott a következő évre)