Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 2020. évi tevékenységről

Éves beszámoló letöltése  pdf-icon
 Kiegészítő melléklet letöltése  pdf-icon

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (A beszámolási szabályok 1997. évi CLVI. tv)

1. a számviteli beszámolót,

2. a költségvetési támogatás felhasználását,

3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

4. a cél szerinti juttatások kimutatását,

5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet

A közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

1. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

SZJA 1%- ból egyesületünk 121.094 Ft- ot kapott , amit Regélő naptár és évkönyv, valamint pólónyomtatásra használtunk fel.

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

- Egyesületi tagdíj:                                              136.500 Ft

- Pályázati úton elnyert támogatás:                 1.885.000 Ft

- Szja 1%:                                                         121.094 Ft

- Bevételszerző tevékenységből:                  1.600.000 Ft(TOP) 

- Kerekítési különbözet:                                        400 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:                                        3.742.994 Ft

Kiadások:

- TOP-5.3.1-16JN-2017-00008                         875.603 Ft    

- Malacvágás                                                        32.795 Ft

- Noszvaj kirándulás                                          148.000 Ft

- Foglalkozások ktg.-e                                        43.175 Ft

- Nyomtatvány, irodaszer, eszközök                    37.309 Ft

- Könyv                                                              114.000 Ft

- Pólónyomtatás                                                   77.500 Ft

- Jelvények                                                           27.940 Ft

- Értéktár tábla                                                     22.225 Ft   

- posta ktg.                                                          15.255 Ft

- közjegyzői díj                                                      8.700 Ft

- Könyvelési díj                                                  120.000 Ft

- Domain, EPER reg.                                               5.500 Ft

- Megbízási díj+ járulékok                                 463.360 Ft             

- Bankköltség                                                      26.356 Ft   

KIADÁS ÖSSZESEN:                                        2.017.718 Ft

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása:

(a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás)

Egyesületünk cél szerinti szolgáltatást nem nyújt.

 

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Egyesületünk 2020. évben Önkormányzati támogatásban nem részesült.

Pályázati úton nyert támogatások:

FCA-KP-1-2020/4-000010

1.885.000.-

Összesen:

1.885.000.-

 

6. A közhasznú szervezet vezetőtisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

A szervezet vezetői juttatásban nem részesültek.

 

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az egyesületünk Alapszabálya alapján az Egyesület célja:

                    a) Szajol község közösségeinek segítése, közösségfejlesztés.

                    b) Gyermek, fiatal és ifjúságfelnőtt és nyugdíja korosztályok számára szabadidős, kulturális és sporttevékenységek elősegítése, szervezése.

                    c) Szajol község kulturális értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése, bemutatásuk mások számára helyben, más településeken és határon túl.

                    d) Környezet-és természetvédelmi kultúra fejlesztése szemléletformálás.

                    e) Hátrányos helyzetű társadalmi rétege tartalmas közösségi életének segítése.

                    f) Egészséges életmód és egészségkultúra fejlesztése.

 

Az egyesület a közhasznú szervekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

  1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
  2. kulturális tevékenység
  3. környezetvédelem
  4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
  5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 

A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 2005. április 14-én alakult 14 alapító taggal, mely 2020. december 31-re 24.főre nőtt. 2005. június 3-án lettünk a Cégbíróság által nyilvántartásba vett, jogerősen bejegyzett társadalmi szervezet.

 

 

2020. évben végzett közhasznúsági tevékenységeink:

Ez az év a Pandémia éve volt.

2020. 02.14. : A TOP-5.3.1-16-JN-2017-00008 pályázat keretében (A helyi identitás és kohézió erősítésére) előadást szerveztünk „Miért jó Szajolban élni?”címmel. A program közösségfejlesztő szakember (Bukor Irén) közreműködésével valósult meg. Résztvevők száma: 27 fő.

 

2020.02.22. : Hagyományőrző malacvágás a Faluházban. Összes résztvevő száma kb. 80 fő.

 

2020.08.21-29.: Családi programok a Faluházban: arcfestés, sárkányverő ügyességi játék, népi játékok körhinta, kézműves foglalkozás, Csimota zenekar koncertje, helytörténeti séták/táblák, koncert a református templomban. Résztvevők száma: 130-150 fő.

 

2020. 09. 16.:Kötetlen párbeszéd a TOP-5.3.1-16-JN-2017-00008 pályázat keretében.

Téma: pályázatban megvalósított programok, tervek, javaslatok. (12 fő).

 

Az Egyesület által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok segítségével, illetve a helyi lapból, a Szajoli Krónikából értesülhet a lakosság.

 

2020. évben 2 db pályázatot adtunk be, melyből mindkettő támogatásra került.  Mind a kettő pályázat megvalósítása 2021-ben történik.

 

2021.05.27.

Kerékjártó Tibor sk.